Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


marzec 2022r. – planowane zmiany w ustawie o KRS

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.) art. 10a ust. 1, stanowiącego podstawę prawną do wprowadzenia między innymi usługi automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (newsletter).

Usługa newslettera będzie polegać na automatycznym przesyłaniu zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe informacji o takich zdarzeniach jak: zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze. Poprzez usługę będą zatem przesyłane jedynie podstawowe informacje o sprawie rejestrowej i wpisie w Rejestrze, publicznie dostępne w aktach rejestrowych i w Rejestrze. Osoba, która otrzyma taką informację będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie.

Głównym celem usługi jest przeciwdziałanie przypadkom „kradzieży spółek”, czyli podstępnego doprowadzania do zmiany wpisów w rubrykach Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dotyczących reprezentacji podmiotu w oparciu o sfałszowane dokumenty. Wydaje się, że planowana zmiana może dodatkowo posłużyć wnioskodawcom w celu ustalenia etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy.