Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


NOWE UPRAWNIENIE NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO OD DEWELOPERA

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Klient dewelopera będzie mógł zrezygnować z zakupu lokalu mieszkalnego gdy stwierdzi, że w lokalu są wady istotne.

Jak wskazują przepisy art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nowa ustawa deweloperska), która w zdecydowanej większości wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2022r., deweloper jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lokalu usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie wad w terminie oraz w kolejnym wskazanym terminie, nabywca może usunąć wady na koszt dewelopera. Natomiast w przypadku uznania przez dewelopera wady istotnej w protokole, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady istotnej nabywca może odstąpić od umowy.