Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


OPIEKUN TYMCZASOWY DLA UKRAIŃSKIEGO DZIECKA ZGODNIE ZE SPECUSTAWĄ

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa opiekun tymczasowy będzie ustanawiany w przypadku ukraińskiego dziecka, które przekracza polską granicę uciekając przez wojną i, które zgodnie z innymi zapisami tego projektu, będzie mogło przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Taki opiekun ma sprawować pieczę nad dzieckiem i nad jego majątkiem, będzie też upoważniony do jego reprezentowania.

Opiekun tymczasowy  powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku  małoletniego.

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.

W sprawie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim  oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie. Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub po[1]wzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego.

W postępowaniu o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się opłat, a wydatki ponosi Skarb Państwa.